Opiskelijoiden haastattelu: "Nuuskaa on helposti saatavilla"

18.01.2021

Ankkuripaikka-blogiin aiemmin blogitekstin kirjoittanut opettaja André Sandberg totesi kirjoituksessaan, että toteuttaaksemme ammattikoulussa opiskeleville nuorille terveyttä edistävää toimintaa, meidän tulee havainnoida ja kuunnella nuoria. Nuorten pitää olla mukana niin toiminnan suunnittelussa kuin sen toteuttamisessakin. Yhteisissä keskusteluissa saadaan ajantasaista tietoa nuorten elämästä, tavoista ja ajatuksista.

Tarkoituksena on ennen kaikkea saada opiskelijoiden ääni kuuluvaksi.

Sandberg haastatteli Turun ammatti-instituutin (TAI) opiskelijoita heidän elintavoistaan ja ajatuksistaan mm. nikotiinituotteista ja niiden käytöstä sekä koetusta terveydestä terveyskioskitoiminnan yhteydessä. Vaikka haastattelujen perusteella ei voida tehdä laajoja yleistyksiä, voidaan niiden perusteella nostaa esiin sellaisia piirteitä ja yksityiskohtia, joiden voidaan katsoa olevan tunnusomaisia ammattikouluopiskelijoille.

Haastattelun mukaan yhteisenä nimittäjänä niille opiskelijoille, jotka käyttivät nikotiinituotteita, nähtiin se, että he ovat kokeilleet, käyttäneet ja olleet tekemisissä sellaisten kavereiden kanssa, jotka ovat käyttäneet tuotteita jo yläkouluaikana. Useimmat opiskelijat kokivat, ettei heille ole muodostunut riippuvuutta nikotiiniin huolimatta siitä, että nuuskan tai tupakan käyttö heidän kohdallaan oli jo ilmeisen runsasta ja säännöllistä.

Nikotiinituotteita käyttävät opiskelijat kuvailivatkin nuuskan käyttöä lähinnä ”pahana tapana”, ja nuuskaamisen yleisyyteen ja kasvavaan suosioon vaikuttaa se, että nuuskaa on jatkuvasti ja helposti saatavilla.

Toinen mielenkiintoinen ja usein sivuutettu näkökulma oli nuuskankäytön kuvaileminen sosiaalisena ilmiönä.

Tutkimustenkin mukaan erityisesti tupakoinnilla on selkeä yhteys sosiaalisiin tilanteisiin: työpaikoilla, kouluissa ja vapaa-ajalla on nähtävissä tupakoivien ihmisten joukkoja. Monet opiskelijat kuvasivat nuuskan käyttöä samalla tavalla – he eivät käytä nuuskaa ollessaan yksin tai kotona, vaan käyttö tapahtuu muiden seurassa. Ryhmällä on siis verrattain suuri vaikutus nuuskaamisen lisääntymiseen.

Sandbergin haastattelussa nuuska-ilmiö näyttäytyy hyvin samankaltaisena kuin aiemmissa tutkimuksissa.

Nuuskaaminen on helppoa ja näkymätöntä, ja nuorten käsitykset ja tietopohja nuuskasta on heikko, jopa virheellinen. Nuuska myös koetaan terveydelle vaarattomaksi tuotteeksi. Valtaosa nikotiinituotteita käyttävistä nuorista käyttää tuotteita sosiaalisessa paineessa, myös kotoa ja harrasteympäristöistä saatu malli vaikuttaa tupakan ja nuuskan käyttöön.

ANKKURI-hankkeen terveyskioskeissa nuorille tarjoutuu mahdollisuus osallisuuteen, oikean tiedon saantiin ja erilaisiin aktiviteetteihin. Osa opiskelijoista on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa, jollon varmistetaan terveyskioskitoteutuksen tarvelähtöisyys. Terveyskioskitoiminta jatkuu TAI:ssa kevään 2021 aikana koronarajoitusten puitteissa.

 

Ankkuripaikalla

Minna Salakari

FT, projektipäällikkö

Ruotsinkieliset alkuperäistekstin osuudet kääntänyt Jussi Alminoja.