ANKKURI

ANKKURI – ammattikoululaisten nikotiinituotteiden käytön ennaltaehkäisyn ja lopettamisen tukeminen sekä yhteistyö- ja johtamiskäytänteiden implementointi -projekti on Turun ammattikorkeakoulun hallinnoima kolmivuotinen tutkimus- ja kehittämishanke. Hanke käynnistyi tammikuussa 2020.

TAUSTA JA TARVE

Koska ammattikoululaiset käyttävät tutkitusti päihteitä selvästi runsaammin ja he kokevat terveytensä heikommaksi kuin muut toisen asteen opiskelijat, on päihteiden käytön ehkäisyyn ja käytön lopettamiseen tarkoitettujen toimien kohdistaminen juuri tähän kohderyhmään perusteltua. Kun tähdätään nuorten päihteiden käytön vähentämiseen, vaikuttavinta on järjestää konkreettista, monipuolista ja osallistavaa toimintaa nuorille tutuissa ympäristöissä, kuten koulussa.

Haasteiksi hyvinvoinnin ja terveyden edistämistyössä ja ennaltaehkäisevässä työssä on tunnistettu kohderyhmän tavoittamisen ja osallistamisen haasteet, interventioiden implementointi käytäntöön ja niissä saavutettujen tulosten pysyvyyden varmentaminen sekä johtaminen. Erityisesti kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevan terveyden edistämistyön johtamisen yhteistyökäytännöt ovat pirstaleiset ja koordinoimattomat.

TARKOITUS JA TAVOITTEET

ANKKURI-hankkeen tarkoituksena on luoda uudenlaisia, matalan kynnyksen toimintamalleja ammattikoululaisten elintapaohjaukseen sekä päihteiden käytön ennaltaehkäisyyn ja lopettamisen tueksi.

Operatiivisen tason toimintamallit ohjaavat kehittämistyöhön osallistuvien kuntien ja alueellisten toimijoiden sekä järjestöjen yhdyspinnalla olevan ammatillisen koulutuksen ehkäisevän päihdetyön johtamis- ja yhteistyökäytäntöjen määrittämistä.

Hankkeen päätavoitteet:

  • uusien toimintamallien luominen tupakka- ja nikotiinituotteiden sekä alkoholin käytöstä aiheutuvien haittojen ehkäisemiseen ja käytön lopettamisen tukemiseen,
  • olemassa olevien toimintamallien kehittäminen kuntien palveluissa ja paikallisyhteisöissä,
  • kuntien hyvinvointijohtamisen vahvistaminen kehittämällä kuntien, alueellisten toimijoiden ja järjestöjen yhdyspinnalla olevien toimintamallien johtamis- ja yhteistyökäytäntöjä ehkäisevän päihdetyön näkökulmasta.

RAHOITTAJAT

ANKKURI-hanketta rahoitetaan sosiaali- ja terveysministeriön  (STM) Terveyden edistämisen määrärahalla. Terveyden edistämisen määräraha on harkinnanvarainen, vuosittain haettavaksi julkaistava rahallinen tuki. Määrärahasta myönnetään valtionavustuksia 1-3 vuotta kestäviin terveyden edistämisen kokeilu- ja kehittämishankkeisiin sekä terveyden edistämisen tukeviin tutkimushankkeisiin ja ohjelmiin.