Yhteiskunnalliset toimet edistävät päihteettömyyttä

07.04.2020

Nuorten päihteiden käytön ehkäiseminen, varhaisen puuttumisen tehostaminen ja päihteiden riskikäytön vähentäminen ovat Suomen terveyspolitiikan keskeisiä tavoitteita. Ehkäisevän päihdetyön ja terveyspoliittisten toimien tavoitteina ovat muun muassa päihteiden käytön aloitusiän nostaminen, uusien päihteidenkäyttäjien ilmaantumisen hillitseminen sekä päihdekokeiluihin puuttuminen ennen kuin käyttö säännöllistyy.

Voidaan ajatella, että päihdetyön ja päihdekasvatuksen lähtökohtana on yksilön ja yhteisön hyvinvointi. Päihdetyön ja sen suunnittelun lähtökohta asettuu kolmelle tavoite- ja toimintaympäristötasolle: nuori, aikuinen ja yhteiskunta. Ehkäisevää päihdetyötä tehdään näillä tasoilla ja hyvin monilla eri tavoilla. Työssä pyritään kuitenkin aina vaikuttamaan yksilöön, hänen toimintayhteisöihinsä ja koko yhteiskuntaan. Vaikuttamisen  kohteena ovat yleisimmin tiedot, asenteet ja oikeudet, päihteiltä suojaavat ja päihteille alistavat tekijät sekä päihteiden käyttötavat.

Tutkimusten mukaan tehokkaimpia keinoja nuorten päihteiden käyttöön ja saatavuuteen vaikuttamiseen ovat poliittiset päätökset ja keinot. Myös nuorten toimintaympäristöjen, kuten koulujen, nuorisotilojen ja harrastepaikkojen selkeät, yhteiset “pelisäännöt” on koettu hyviksi keinoiksi erityisesti päihteettömyyteen tukemisessa. Nuoret tarvitsevat ohjausta, tukea ja selkeitä rajoja vanhemmiltaan ja lähiaikuisiltaan, unohtamatta yhteiskunnan yleisiä linjauksia.

EHYT ry:n teettämässä selvityksessä nuorilta kysyttiin, millä tavoin päihteiden, erityisesti nuuskan, käyttöä voitaisiin vähentää. Myös nuoret totesivat yhteiskunnan ja yleisten linjausten toimivan parhaiten tässä työssä – oman motivaation lisäksi! Konkreettisina keinoina mainittiin:

  1. Nuoriin pitää pyrkiä vaikuttamaan suoraan ja saada heidät ajattelemaan päihteiden käyttöä kriittisesti.
  2. Vanhempien pitää ottaa selkeä vastuu lastensa tekemisistä ja päihteiden käytöstä.
  3. Nuuskan käyttöä pitää valvoa ja kontrolloida tehokkaammin ja siitä tulee rangaista.
  4. Nuuskavalistusta on lisättävä  nuorten yhteisöissä.

Asiantuntijoiden keskuudessa on todettu, että yksilöllisen tuen varmistamiseksi on tärkeä tunnistaa nuorten päihteiden käyttöön liittyviä voimavaroja ja käytölle altistavia taustatekijöitä. Tällöin voidaan tukea yksilöllisten tarpeiden mukaan erityisesti niitä nuoria, joilla on muita suurempi riski päihdekokeilujen jatkamiseen.

Nuoret tarvitsevat lisäksi ikäryhmänsä erityispiirteet ja tottumukset huomioivaa tukea nikotiinituotteiden lopettamiseen matalan kynnyksen palveluina.

 

Ankkuripaikalla

Minna Salakari

projektipäällikkö