Terveystietotesti mittaa ammattiin opiskelevien terveyteen liittyvää osaamista

26.04.2021

Nuorten terveyden ja hyvinvoinnin jakautuminen on edelleen Suomessa merkittävä ongelma. Nuoret, jotka voivat hyvin, voivat entistä paremmin. Samaan aikaan pahoinvointi ja terveysongelmat kasaantuvat toisille nuorille. Terveyden ja hyvinvoinnin uhat myös siirtyvät herkästi sukupolvelta toiselle.

Tutkimusten mukaan nuorten terveys- ja hyvinvointierot ovat kytköksissä koulutusryhmään. Esimerkiksi päihteiden käyttö on yleisempää ammattiin opiskelevien nuorten keskuudessa kuin lukio-opiskelijoilla. Lisäksi terveyteen liittyvät tiedot ja taidot ovat ammattiin opiskelevilla muuta ikäluokkaa heikompia.

Ammattiin opiskelevat myös kokevat terveytensä useammin heikommaksi kuin muut saman ikäiset nuoret. Siksi terveyden edistämistoimien kohdentamista ja uusia, innostavia terveyden edistämisen menetelmiä tarvitaan.

Terveyden edistäminen edesauttaa hyvinvoivaksi aikuiseksi kasvamista

Nuoriin kohdistuva terveyden edistämistyö on parhaimmillaan innostavaa, osallistavaa ja herättelevää. Se on tehokkaimmillaan konkreettista ja monipuolista.

Terveyden edistämistyön toteutuksen osalta luontevinta on tuoda toiminta nuorille tuttuihin ympäristöihin, kuten kouluun tai verkkoon.

Nuorten itsensä herättely omaa terveyttä koskevaan pohdintaan on tärkeää. Rohkaiseva, tukeva ja keskusteleva terveyskasvatus ohjaa nuoria ottamaan vastuuta omasta hyvinvoinnistaan. Perusteltujen terveysvalintojen harjoittelu ja niiden tärkeyden ymmärtäminen luovat kestävää pohjaa terveydelle ja hyvinvoinnille myöhemmin aikuisena.

Terveystietotestiä voi käyttää monipuolisesti terveyskasvatuksen välineenä

Turun ammattikorkeakoulun Master School opinnäytetyönä laaditussa Terveystietotesti totta/tarua -kehittämisprojektissa tuotettiin kätevä terveystietotesti. Testi sisältää 20 totta vai tarua väittämää, jotka mittaavat terveyteen ja elämäntapoihin liittyvää tietämystä. Sitä suositellaan käytettäväksi opetuksen välineenä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa.

Testi perustuu kehittämisprojektissa tehtyyn kirjallisuuskatsaukseen ja tutkimukselliseen osioon. Kirjallisuuskatsauksessa keskityttiin ammattiin opiskelevien terveyteen ja sitä uhkaaviin tekijöihin. Näitä tekijöitä ja yläkoulun terveystiedon oppimäärän aineistoa vertailemalla nostettiin esiin erityisesti ammattiin opiskelevien terveysosaamisen kannalta merkittäviä aiheita, joista muodostettiin testin totta vai tarua -väittämät.

Tutkimuksellisessa osiossa väittämät pilotoitiin ammattiin opiskelevien ja asiantuntijoiden ryhmillä. Tulosten avulla testiä muokattiin selkeämmäksi, yksiselitteisemmäksi ja kohderyhmälle soveltuvammaksi terveyskasvatuksen välineeksi.

Kehittämisprojektin tuotoksena rakennettiin terveystietotesti Webropol-ympäristöön, mallivastaukset kirjallisina ja PowerPoint-muodossa sekä yhteisöllinen Kahoot!-mobiilipeli. Materiaali on ladattu myös ANKKURI-hankkeen ylläpitämälle verkkosivulle (www.terveystietotesti.fi) ja aineistosta julkaistaan oppimiskortit kevään 2021 aikana.

Opinnäytetyöhön ja sen tuotoksiin pääset tästä linkistä.

 

Ankkuripaikalla

Johanna Lindegren

Fysioterapuetti (YAMK), ANKKURI-hankkeen projektiassistentti