Pääviestit ankkuroivat hyvinvointitoimintaa pysyväksi

18.08.2021

Säännöllisin väliajoin on hyvä muistutella niin itselleen projektipäällikkönä, kaikille hanketoimijoille kuin kohderyhmillekin siitä, mikä on hankkeen päätarkoitus ja mitkä ovat hankeviestinnän tärkeimmät pääviestit. Osallistuimme elokuussa kollegani kanssa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) järjestämään hankeviestinnän koulutukseen, jossa saimme palauttaa mieleemme hankkeen viestinnän tavoitteet, toteutuksen ja tärkeimmät kohderyhmät – mitä me viestimme, kenelle ja miksi?

Jo hankerahoitushaussa pohdimme tarkoin ANKKURI-hankkeen viestintää ja laadimme vaaditun viestintäsuunnitelman. Sitä hiottiin yhdessä organisaation viestinnän asiantuntijan ja projektitoimiston asiantuntijoiden kanssa. Ja siitä tuli varsin hyvä.

Viestintäsuunnitelmaan on kirjattu lähtökohdat viestinnän toteuttamiselle, viestinnän luonteelle ja sisällölle. Lisäksi siinä on tuotu esiin hankkeen pääviestit sekä viestinnän pääperiaatteet. ANKKURISSA hankeviestinnän tulee olla avointa, säännöllistä ja vuorovaikutteista.

Kaikkien hanketoimijoiden ja sidosryhmien tulisi olla perillä hankkeen tavoitteista, aikatauluista, keskeisestä toiminnasta sekä päätuotoksista.

Viestintäsuunnitelmassa pääviestit on laadittu monikon ensimmäisessä persoonassa. Tämä korostaa sitä, että kaikkien hanketoimijoiden ja kohderyhmien toivotaan olevan mukana: yhtenäinen ja yhdenmukainen nuorten terveyden edistämisen työ on tavoite, jonka toteuttamiseen osallistuvat kaikki. Pääviestit ovat usein toistettavia, koko hanketyön tiivistäviä ajatuksia.

ANKKURI-hankkeen pääviestit lähestyvät hanketta kolmesta näkökulmasta: miksi hanke on olemassa, mikä sen tehtävä on, ja miten hanketyötä tehdään. ANKKURIN pääviestit:

1) Me ANKKURI-hankkeessa tuemme nuorten elämäntapavalintoja ja luomme uudenlaisia työkaluja hyvinvointijohtamiseen.

2) Me ANKKURI-hankkeessa tuemme nuorten terveyttä ja päihteettömyyttä kohderyhmälähtöisesti.

3) Me ANKKURI-hankkeessa pyrimme vaikuttamaan nuorten nuuskan käyttöön sekä nuuskaamiseen ja päihteisiin liittyviin asenteisiin.

4) Me ANKKURI-hankkeessa toimimme terveys edellä, yhdessä nuorten kanssa, lähellä nuoria.

Koulutuksessa tarkastelimme laatimiamme pääviestejä uudelleen nyt, kun hanke on toiminut jo puolitoista vuotta. Havaitsimme, että pääviestejä voi oikeastaan käsitellä ja tarkastella hankkeen vision kautta. Visio nähdään tilana, johon työ- tai hankeyhteisön toivotaan pääsevän. Pääviestit on laadittu luomaan mielikuvia siitä, millainen tulevaisuuden terveyden edistämisen työn toivotaan olevan.

Niiden tarkoitus on motivoida ja sitouttaa hanketoimijoita, sidosryhmiä ja kohderyhmiä kohti muutosta.

Pääviestit kielivät myös arvoista: yhteisyys, avoimuus, asiantuntijuus ja yhdenvertaisuus liittyvät jo taustaorganisaatioiden arvoihin, joihin hankkeen arvopohja vahvasti perustuu. ANKKURIn viestintäsuunnitelman arvoihin on listattu lisäksi tehokkuus – hanketoimintaa toteutetaan säännöllisesti, monitahoisesti ja monella tavalla näkyvästi yhdessä kohderyhmän kanssa!

Näin lisätään hankkeen näkyvyyttä, aktivoidaan ja sitoutetaan sidosryhmiä, varmistetaan toiminnan juurtuminen, luodaan verkostoja ja kootaan ihmisiä yhteen sekä välitetään tietoa hankkeesta ja sen tuotoksista.

Ankkuripaikalla

Minna Salakari

projektipäällikkö