Oppilaitoksen toimintakulttuuria kehittämässä – monet seikat suojaavat nuoria hyvinvoinnin uhkatekijöiltä

10.03.2022

ANKKURI-hankkeen terveyttä edistävässä toiminnassa noudatetaan kolmea pääperiaatetta: toimintaa pitää järjestää matalalla kynnyksellä, toiminnan pitää osallistaa nuoria ja toiminnan tulee tarjota nuorille tietoa, toiminnallisuutta ja tukea. Hankkeen kehittämistyössä keskitytään sekä preventioon että promootioon: pyrkimyksenä on vaikuttaa jo olemassa oleviin haitallisiin elintapoihin, ennaltaehkäistä niitä sekä luoda ympäristöjä ja toimintakulttuuri, jotka tukevat nuorten hyvinvointia ja auttavat nuoria selviytymään elämässä.

Toiminnan ja luotavan toimintakulttuurin tavoitteena on, että nuori huolehtii omasta terveydestään sekä yhteisönsä ja ympäristönsä hyvinvoinnista.

Hanketoiminnan tausta-ajatuksena ja päätehtävänä on vahvistaa ja ylläpitää nuorten hyvinvointia suojaavia tekijöitä.

Nuorten hyvinvoinnin suojaavat tekijät voidaan jakaa kahteen pääkategoriaan: sisäisiin ja ulkoisiin suojatekijöihin. Sisäisiä suojaavia tekijät ovat yksilöllisiä ja sosiaalisia tekijöitä. Yksilöllisiin tekijöihin lukeutuvat mm.

  • terveelliset elämäntavat, kuten päihteettömyys ja nikotiinittomuus, terveelliset ruokailutottumukset ja riittävä uni,
  • omasta kunnosta huolehtiminen sekä
  • riittävä uni.

Sosiaalisia suojaavia tekijöitä taas ovat varhainen perusturva, opitut hyvät ihmissuhteet sekä omaksutut vuorovaikutustaidot. Olennaista on nuorten kokema hyväksyttynä olemisen kokemus ja se, että häntä arvostetaan ja kohdataan ihmisenä, yksilönä. Myös positiivinen elämänasenne, koherenssin tunne, itsetunto ja oppimiskyky ovat olennaisia sisäisiä tekijöitä.

Nuoren hyvinvointia suojaavia ulkoisia tekijöitä ovat yksilölliset, sosiaaliset sekä ympäristölliset tekijät.  Yksilölliset tekijät koostuvat elämisen perustarpeista. Perheen perustoimeentulo sekä se, että nuorella on saatavissa tarvittavat tiedot terveyden edistämisestä ja hyvinvoinnin ylläpitämisestä ovat yksilöllisiä nuoria suojaavia tekijöitä.

Nuoren sosiaaliset verkostot sekä roolimallit, joita hänen lähipiirissään on, kuuluvat sosiaalisiin, ulkoisiin suojaaviin tekijöihin. Ympäristöllisiä suojaavia ulkoisia tekijöitä taas ovat terveellinen yhteiskuntapolitiikka, luotettava ja terveellinen asuin- ja opiskeluympäristö sekä saatavilla olevat julkiset palvelut.

ANKKURI-hankkeen toiminnassa pyritään luomaan nuorten hyvinvointia tukevia ympäristöjä, palveluja ja toimintamalleja. Jalkautuvalla toiminnalla, kuten terveyskioskit, terveysbussikäynnit, nuortenraadit ja terveyden teemapäivät, tarjotaan nuorille mahdollisuus sekä vaikuttaa järjestettävään toimintaan että monipuolista tietoa ja tukea hyvinvoinnista.

Oppilaitosympäristökartoituksilla kehitetään oppimisympäristöistä terveyttä tukevia – mitä tehdä välituntisin tupakoinnin sijaan?

Myös ryhmällä on väliä: vertaispaineen tiedetään vaikuttavan eniten nuorten valintoihin, päätöksiin ja arjen rutiineihin. Hankkeessa olemmekin keränneet tietoa siitä, millä tavoin nuoret voivat luoda positiivista vertaispainetta ja millä tavoin vahvistetaan nuoren omaa päätöksentekoa vertaispaineesta huolimatta.

Olemme monesti todenneet, että tehtävämme ei ole helppo, mutta se on mahdollinen. Tähän tarvitsemme monialaisen ja -ammatillisen tiimin, jatkuvan ja säännöllisen yhteistyökäytänteen, johdon (myös poliittisen ja yhteiskunnallisen) tuen sekä vahvan tahdon toimia terveys edellä. Koulutetuissa, hyvinvoivissa nuorissa on tulevaisuus.

 

Ankkuripaikalla

Minna Salakari

projektipäällikkö