Millä mielellä? -kysely laadittiin osaksi Ankkurinappi-sovellusta

28.06.2021

Turun ammattikorkeakoulun sairaanhoitajaopiskelijat laativat opinnäytetyönään Millä mielellä? -mielialamittarin. Mittarin tarkoituksena on kartoittaa nuorten mielialaa, ja se liitetään osaksi ANKKURI-hankkeessa tuotettavaa Ankkurinappi-sovellusta.

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää kirjallisuuskatsauksen avulla, mitkä tekijät vaikuttavat nuorten mielialaan, miksi varhainen puuttuminen alavireiseen mielialaan on tärkeää ja mistä nuori saa apua tarvittaessa. Tiedon pohjalta luotiin kyselylomakemittari nuorten mielialan kartoittamiseksi.

Kirjallisuuskatsauksen tulosten mukaan nuorten fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen hyvinvointi vaikuttavat yhdessä ja erikseen mielen hyvinvointiin.  Muita mielialaan vaikuttavia tekijöitä ovat:

  • Itsensä arvostaminen
  • Sosiaaliset suhteet ja verkostot
  • Tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely
  • Uni ja lepo
  • Ravitsemus
  • Liikunta

Varhainen puuttuminen on osa ennaltaehkäisevää mielenterveystyötä. Sillä tarkoitetaan opiskeluterveydenhuollossa riskien, ongelmien ja käyttäytymisen mahdollisimman varhaista havainnointia, tunnistamista ja nopeaa väliintuloa kuuntelun ja avoimen keskustelun kautta. Varhaisella puuttumisella voidaan vaikuttaa suoraan mielen sairastuvuuteen. Varhaista puuttumista tulisi edistää monitahoisesti sekä implementoida entistä vahvemmin nuorten arkiympäristöihin, kuten kouluun.

Millä mielellä? -mittarissa on kaikkiaan 10 kysymystä, joilla kartoitetaan nuoren sen hetkistä mielialaa. Lisäksi kyselylomakkeessa on pisteytys ja yhteispisteiden mukaan määräytyvät toimintaohjeet. Nuori saa välittömäti palautteen kyselystä ja ohjeen jatkotoimille.  Kyselyä voidaan hyödyntää myös esimerkiksi terveydenhoitaja- tai kuraattorivastaanotolla, jolloin nuori vastaa kyselyyn vastaanotolla, ja ammattilainen ohjaa nuorta hänen tilanteessaan välittömästi.

Tutustu opinnäytetyöhön ja Millä mielellä? -mittariin täällä!

 

Ankkuripaikalla

Kaisa Lahtonen, Julia Lehti ja Milla Tokola

Sairaanhoitajaopiskelijat

Tuija Leinonen

Yliopettaja