Fyysisen hyvinvoinnin mittari ohjaa ammattikouluopiskelijat liikkeelle

01.07.2021

Toisen asteen opiskelijoiden hyvinvoinnissa on huomattavia eroja. Ammattikoulussa opiskelevien nuorten terveystottumusten on todettu olevan epäterveellisiä ja heidän elintapoihinsa liittyy riskikäyttäytymistä. Esimerkkinä tästä on se, että ammattiin opiskelevat nuoret ovat tutkimusten mukaan fyysisesti vähemmän aktiivisia esimerkiksi lukiolaisiin verrattuna.

Vähäinen fyysinen aktiivisuus on erityisen huolestuttavaa, jos nuori on valmistumassa fyysisesti kuormittavaan ammattiin. Huomattava osa ammattikoululaisista ei myöskään syö tai nuku suositusten mukaisesti. Tässä tekstissä esitellään sairaanhoitajakoulutuksen opinnäytetyönä luotua, nuorille suunnattua fyysisen hyvinvoinnin mittaria sekä sen tarpeellisuutta.

Fyysiseen hyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä ovat fyysinen aktiivisuus, ravitsemus, koettu terveydentila, somaattiset sairaudet, uni ja kipu. Eri tekijät ovat vahvasti yhteydessä toisiinsa: esimerkiksi fyysinen aktiivisuus parantaa koettua terveyttä. Lukiolaisiin verrattuna ammattikoululaisilla on todennäköisemmin huonompia terveystottumuksia tai ongelmia fyysisen hyvinvoinnin tekijöihin liittyen.

Uuden oppivelvollisuuslain (ja näin ollen oppivelvollisuuden laajentamisen) myötä toisen asteen opiskelijoiden hyvinvointi on erityisen ajankohtainen aihe. Myös nuorilla esiintyvät hyvinvointierot korostavat aiheen tärkeyttä.

Ammattikouluopiskelijoille laaditussa fyysisen hyvinvoinnin mittarissa on kuusi kysymystä. Kysymykset perustuvat fyysisen hyvinvoinnin tekijöihin, ja vastausasteikkona on viisiportainen Likert-asteikko. Mittarista saadun pistemäärän mukaisesti nuori saa suuntaa antavat toimintaohjeet ja -neuvoja jatkoa ajatellen. Toimintaohjeissa tarjotaan neuvoja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseen ja ylläpitämiseen sekä kehotetaan tarvittaessa olemaan yhteydessä terveydenhuollon ammattilaiseen. Toimintaohjeista on neljä erilaista versiota. Fyysisen hyvinvoinnin mittari tulee nuorten käytettäväksi ANKKURI-hankkeessa kehitettävään Ankkurinappi-sovellukseen.

Mittari on helppokäyttöinen keino nuoren oman hyvinvoinnin arvioinnin tukemiseen sekä puheeksi ottamisen helpottamiseen ammattilaisten kanssa. Mittari ja siitä saadut toimintaohjeet nopeuttavat avun hakemista ja saamista.

Opinnäytetyö toteutettiin osana Turun ammattikorkeakoulun ANKKURI-hanketta, ja se on saatavilla täältä.

 

Anni Holtari ja Maija Koskela

Sairaanhoitajaopiskelijat

Tuija Leinonen

Yliopettaja