Ankkurivalossa: Nuorten terveyteen liittyvät voimavarat rakentuvat perheen ja ystävien ympärille

10.06.2020

Tässä blogitekstissä tarkastellaan nuorten terveyteen liittyviä voimavaroja perheen ja ystävien sekä koulun ja yhteisön lähtökohdista. Näiden voimavarojen omaaminen tukee nuoren koherenssin eli elämän hallinnan tunteen kehittymistä.

Nuorelle tärkeimpiä koherenssin tunnetta lisäävinä voimavaroja ovat perhe ja ystävät, mutta myös koulun tarjoamalla tuella ja opetuksella on nuorelle suuri merkitys. Nuoret tarvitsevat erilaisia keinoja ja ympäristöjä käsitellä stressitekijöitä. Sitä kautta heillä on mahdollisuus parantaa omaa hyvinvointiaan.

Mikäli nuorten voimavarat ovat jatkuvasti vähäiset, sen on todettu ajan myötä lisäävän terveyseroja sekä sairaus- ja kuolleisuusastetta.

Olennaisella sijalla on perheen tuki, ja erityisen tärkeää on, että vanhemman ja nuoren välinen kommunikaatio on toimivaa. Vuorovaikutussuhteen laatu onkin merkittävin nuorten koherenssin tunteeseen vaikuttava tekijä: toimiva kommunikaatio vaikuttaa positiivisesti  terveyteen ja hyvinvointiin, itsetuntoon, terveysriskikäyttäytymiseen ja itsenäistymispyrkimyksiin.

Ystävillä ja sosiaalisella verkostolla on myös merkitystä, mutta tutkimusten valossa sen merkitys oli perheen vaikutusta pienempi.

Koulu ja kuuluminen koulun ulkopuoliseen yhteisöön tukevat positiivisten voimavarojen olemassaoloa ja vähensi esimerkiksi riskikäyttämistä ja kiusaamista. Koululla on merkittävä rooli nuoren itsetunnon kehittymisessä  ja ylläpitämisessä sekä terveiden elintapojen opettamisessa ja ohjaamisessa.

Koulussa järjestetyillä interventioilla, jotka sisältävät erilaisia työpajoja liittyen median lukutaitoon, kehonkuvaan ja elämäntaitoihin, on todettu olevan positiivisia vaikutuksia erityisesti tyttöjen elämänlaatuun ja kehonkuvaan. Poikien terveydentilassa elintapa- ja elämäntaitovaikutukset ovat nähtävissä nopeasti interventioiden jälkeen.

Yhteenvetona voidaan todeta, että nuorten voimavaroja ja koherenssin tunnetta on tärkeä tukea. Perheellä, ystäväpiirillä ja koululla on olennainen vaikutus nuorten elämään, elämänlaatuun ja terveyskäyttäytymiseen ja sitä myötä kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin ja itsetuntoon.

 

Ankkuripaikalla,

Anu Vaihekoski

projektikoordinaattori

 

Kirjoitus perustuu Renita Mäkisen, Mia Nisukankaan ja Iida Salomaan systemoidun kirjallisuuskatsauksen opintojakson tuotokseen.