Ankkurivalossa: Miten interventioilla voidaan vaikuttaa nuorten päihteettömyyteen?

02.07.2020

Erilaisia nuorten päihteiden käyttöön liittyviä interventiota on tutkittu useista eri näkökulmista kansainvälisesti. On havaittu, että monilla erilaisilla toiminnallisilla interventioilla on mahdollista vaikuttaa erityisesti nuorten päihteidenkäyttöön liittyviin asenteisiin.

Interventiolla tarkoitetaan väliintuloa tai toimenpidettä, jolla pyritään vaikuttamaan yksilön tai ryhmän terveydentilaan tai käyttäytymiseen.

Päihteiden käytön ja sen aloittamisen taustalla vaikuttavat monet tekijät, kuten nuoren ystäväpiiri ja sosioekonominen tausta. Voidaankin todeta, että esimerkiksi korkeampi koulutustaso vaikuttaa päihteettömyyttä lisäävästi. Jotta interventiolla ylipäätänsä saadaan aikaan vaikuttavuutta, on kohderyhmän riittävä osallistuminen interventioon merkittävä tekijä.

Lisäksi tiedetään, että nuorille parhaiten toimivat interventiot hyödyntävät mediaa ja pelillistämistä osana interventiota.Tekstiviestipohjaisten interventiot  tavoittavat paremmin niitä nuoria, joiden koulutustaso oli alhainen ja jotka ovat esimerkiksi alttiita runsaalle päihteiden käytölle.

Vaikka nuorten päihteettömyyden tukemista on tutkittu vain vähän ammatillisen koulutuksen näkökulmasta, tiedetään, että  interventioilla on mahdollista saada aikaan muutoksia muun muassa nuorten päihteidenkäyttöön liittyvissä asenteissa, mutta asiaa tarkasteltaessa pitkällä aikavälillä, ei niiden vaikutuksista lopulliseen ja pysyvään käyttäytymiseen voida olla yhtä varmoja.

Yhteenvetona voidaan todeta, että erilaisten nuorille suunnattujen interventioiden aikaansaamat muutokset eivät ole kiistattomia, mutta pienikin muutos elintavoissa on hyvä erityisesti kansanterveydellisestä näkökulmasta tarkasteltuna.

Tehokkaimpia intervention välineitä nuorille päihteettömyyden tukemiseksi ovat media ja tekstiviestipohjaiset ohjelmat. Nuorille ja ammattikoululaisille toteutettuihin interventioihin liittyvää tutkittua tietoa tarvitaan kuitenkin vielä lisää.

 

Ankkuripaikalla,

Anu Vaihekoski

 

Kirjoitus perustuu Turun ammattikorkeakoulun opiskelijoiden Minna Alaraudanjoen, Saija Kirjavaisen ja Tiina Vilanderin systemaattisen kirjallisuuskatsauksen opintojakson tuotokseen.