ANKKURIn monialainen yhteistyö kiinnostaa valtakunnallisesti – Bergenin malli hankearvioinnissa

22.11.2021

Metropolia ammattikorkeakoulun terveyden edistämisen YAMK-opiskelijat Susanna Malmström, Diana Sandhu, Laura Turunen, Anne Imppola ja Mirva-Leena Kohonen kiinnostuivat ANKKURI-hankkeesta loppusyksystä 2021. Mielenkiinto kohdistui erityisesti monialaiseen yhteistyöhön ja sen toteutumiseen hankkeen toiminnassa.

Opiskelijat kuvasivat ja arvioivat ANKKURI-hankkeen kehittämistyön johtamisen toteutumista terveyden edistämisen näkökulmasta. Arviointi tapahtui haastatteluin. Haastatteluihin osallistuivat projektipäällikkö Minna Salakari ja hankkeen asiantuntija Jan Holmberg.

Haastattelukysymykset pohjautuivat Bergenin yhteistyötoimintamalliin (BMCF). Yhteistyötoimintamalli on harvinaislaatuinen malli, joka on kehitetty ja empiirisesti testattu lukuisissa erilaisissa terveyden edistämisen aloitteissa sekä yleisesti käytetty monialaisen yhteistyön ja johtamisen arvioimisessa. Mallissa kuvaillaan yhteistyötoiminnan syötettä, panoksia ja tuloksia.

Opiskelijoiden mukaan Bergenin mallin mukainen suunnittelu ja työskentely toteutuvat ANKKURI-hankkeessa, ja toimintaa toteutetaan kohderyhmälähtöisesti. Tärkeää on, että kaikilla hankkeen toimijoilla on yhteinen päämäärä.

ANKKURI-hankkeen tavoitteet ja päämäärä on määritelty selkeästi jo hankkeen suunnitteluvaiheessa. Siksi kaikkien hankkeessa olevien osapuolten on helppo sitoutua työskentelemään niiden mukaisesti. Avaintekijänä on hankekumppanuuksien säännöllinen kehittäminen ja arviointi.

– Inspiroiva terveyden edistämisen johtajuus lähtee aidosta kiinnostuksesta ja yhteisestä tavoitteen asettelusta, Minna Salakari tähdentää haastattelussa.

Hankkeen tasapainon hallinnassa ja ylläpitämisessä on kaksi keskeistä asiaa: toiminnan jatkuva kehittäminen ja virheistä oppiminen. Uutta kehitettäessä on tärkeää, ettei hanketoimijoiden tarvitse pelätä tai jännittää virheiden tekemistä.

Molemmat haastateltavat totesivat, että ANKKURI-hankkeen terveyttä edistävää toimintaa olisi vaikea toteuttaa ilman aktiivista viestintää. Hankeviestintää seurataan ja arvioidaan säännöllisesti yhteistyössä hankkeen ohjausryhmän kanssa.

– Tärkeää on, että kohderyhmän nuoria osallistetaan viestinnän arviointiin, lisää markkinointiviestinnän parissa toimiva Jan Holmberg.

Arvioinnin tehneet opiskelijat toteavat, että useat Bergenin mallin mukaiset tekijät, kuten taloudelliset, yhteiskunnalliset, kulttuuriset, ympäristöpoliittiset ja organisatoriset seikat, on huomioitu ANKKURI-hankkeen arvioinnissa.  Ne on hankkeen toiminnassa onnistuttu sisällyttämään yhteiseen tekemiseen.

Bergenin yhteistyötoimintamallia teoreettisena mallina hyödyntäen opiskelijat tunnistivat  yhteistyöprosesseihin positiivisesti vaikuttavat tekijät: ANKKURI-hankkeessa toteutuva yhteinen missio, joka on linjassa yhteistyökumppaneiden tavoitteiden kanssa, nykyinen hankejohtajuus, joka inspiroi ja luo luottamusta, itsevarmuutta ja osallisuutta. Olennainen merkitys on luottamuksellinen yhteistyö kaikkien hanketoimijoiden välillä.

Haastattelujen lopputulemana opiskelijat ovat kirjanneet kaksi pääjohtopäätöstä: 1) Bergenin malli toimii hyvin monialaisen yhteistyön sekä johtamisen arvioimisessa ja 2) tämän toimintamallin mukainen suunnittelu ja työskentely toteutuvat hyvin ANKKURI-hankkeen toiminnassa.

 

Ankkuripaikalla

Jan Holmberg

Hankeasiantuntija