Sosiaalinen media voi tukea nuorten hyvinvointia

30.04.2021

Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt nuorten keskuudessa ja on olennainen osa nuorten
päivittäistä elämää. Keskivertonuori viettää sosiaalisessa mediassa aikaa 15–20 tuntia viikossa, käytön painottuessa ilta-aikaan. Liikunnalliset nuoret viettävät vähemmän aikaa sosiaalisessa medissa kuin ei-aktiiviset nuoret. Nuoret, joilla ruutuaika jää vähäisemmäksi, kokevat haittavaikutuksia harvemmin.

Tutkimusten mukaan sosiaalisen mediaa käytetään yleisimmin älypuhelimella eri sovellusten kautta. Näistä suosituimpia ovat Snapchat, WhatsApp, Instagram, YouTube, Spotify ja Facebook. Tilastokeskuksen vuonna 2017 toteuttaman vapaa-aikatutkimuksen mukaan suomalaisten eniten käytetty sovellus oli WhatsApp.

Nuoret käyttävät sosiaalista mediaa päivittäin sosiaalisten suhteiden ylläpitoon, tiedonhankintaan, oppimiseen, työskentelyyn ja vapaa-ajan kulutukseen.  Viestintä sosiaalisen median kautta voi aiheuttaa myös väärinymmärryksiä, kiusaamista ja häiriköintiä. Nuori tarvitseekin sosiaalisen median käyttöön  konkreettisia ohjeita ja opastusta.

Sosiaalinen media heikentää nuorten elämänlaatua

Uusiempien kansainvälisten tutkimusten mukaan nuoret kokevat sosiaalisen median aiheuttavan ahdistuneisuutta sekä vaikuttavan henkiseen hyvinvointiin. Sosiaalista mediaa pidetään alustana verkkokiusaamiselle, ja sen ajatellaan aiheuttavan voimakasta riippuvuutta. Sosiaalisen median säännöllinen ja runsas käyttö heikentää nuorten elämäntyytyväisyyttä kaikilla osa-alueilla. Mitä enemmän nuori viettää aikaa sosiaalisessa mediassa, sitä heikommaksi elämäntyytyväisyys koetaan. Tytöillä tämä vaikutus korostuu.

Suomalaistutkimuksen mukaan nuoret kokevat sosiaalisen median häiritsevän unta sekä keskittymistä koulutyöhön. Yhteydenpito kavereihin on tärkein syy sosiaalisen median käyttöön: “Sosiaalisessa mediassa kaverit voivat asua niin kaukana kuin lähelläkin”.

Sosiaalisen median pitkäaikaisella käytöllä on vaikutusta nuorten fyysiseen terveyteen: he kokevat viikoittain pänsärkyä, niskahartiaseudun kiputiloja ja  selkäkipua . Tytöt kärsivät oireista enemmän kuin pojat. Sosiaalinen media aiheuttaa lisäksi psykososiaalisia oireita, kuten jo aiemmin mainittua riippuvuutta, huonoa itsetuntoa, käytöksen muutosta, stressiä, ahdistusta, itsemurha-ajatuksia ja keskittymiskyvyn häiriintymistä.

Opinnäytetyö selvitti sosiaalisen median vaikutuksia nuorten terveyteen

Susanna Santamäki ja Ida-Stina Vainio selvittivät opinnäytetyössään sosiaalisen median käytön vaikutuksia nuorten terveyteen. Tavoitteena oli tuottaa tietoa hankkeelle uudenlaisien, nuoria palvelevien toimintamallien kehittämiseen. Opinnäytetyön tutkimusmenetelmänä hyödynnettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta.

Soiaalisen median positiivisia vaikutuksia olivat sosiaalisen median mahdollistama yhteydenpito kavereihin, verkostoituminen, rohkaistuminen, itsetunnon kasvu ja yhteisöllisyyden tunne. Lisäksi avun pyytäminen on nuorista helpompaa sosiaalisen median kautta kuin kasvotusten.

Opinnäytetyössä todetaan, että vaikka sosiaalisen median negatiivisia vaikutuksia oli selvästi positiivisia enemmän, voidaan sosiaalisella medialla todeta olevan tärkeä merkitys nuorten elämään erityisesti sosiaalisten suhteiden ylläpidon kannalta.