Tulevaisuusskenaario: Nuorten päihteiden käyttö uhkaa hyvinvointiyhteiskuntaa

15.12.2021

Päihteiden käytöstä aiheutuu merkittäviä kansantaloudellisia ja yhteiskunnallisia ongelmia. Terveyden edistämiseen ja ehkäisevään päihdetyöhön tulee panostaa lähitulevaisuudessa merkittävästi enemmän, sillä päihteiden käytön ongelmista kärsivien nuorten ja nuorten aikuisten määrä on kasvussa. Tiedetään, että päihteiden käytöllä ja nuorten mielenterveysongelmilla on selvä yhteys toisiinsa.

Turun ammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi valmistuneen Matti Lehtosen ANKKURI-hankkeeseen linkittyneen opinnäytetyön tavoitteena oli laatia tulevaisuusskenaario niistä uhkakuvista, joita nuorten tämänhetkinen päihteiden (mukaan lukien nikotiinituotteet) käyttö ennustaa tulevaisuudessa. Opinnäytetyössä selvitettiin asiantuntijahaastatteluin, minkälaisia uhkakuvia sote-alan ammattilaiset näkevät nuorten päihteiden käytössä.

Haastateltavat toivat esille nuorten mielenterveysongelmien kasvun sekä nykytilanteen hankaluuden tarttua nuorten hyvinvoinnin haasteisiin ja hoitaa nuorten mielenterveysongelmia. Asiantuntijoiden mukaan nuorten aivojen kehitys, ja tätä kautta myös psyykkinen kehitys, uhkaa hidastua.

Tulevaisuuden uhkakuviksi mainittiin päihteiden käytön aloittaminen yhä nuorempana: erityisesti pojat aloittavat nikotiinituotteiden käyttö- sekä päihdekokeilut tyttöjä aiemmassa vaiheessa.

Heillä on myös suurempi riski huumekokeiluihin. Haastateltavat kertoivat havainneensa ensimmäisten päihdekokeilujen johtuvan tavallisimmin voimakkaasta ryhmäpaineesta.

Asiantuntijoiden mukaan nuorten sosiaaliset ongelmat koituvat tulevaisuudessa yhteiskunnan haasteeksi. Koulunkäynnin lopetus, harrastusten loppuminen ja syrjäytymisen pelko varjostavat nuorten tulevaisuutta. Nuorten runsaalla päihteiden käytöllä ja koulunkäynnin ja harrastusten lopettamisen välillä on havaittu yhteys.

Suurimmat nuorten päihteiden käytön uhkakuvat tulevaisuudessa ovat:

  1. heikko koulumenestys tai koulunkäynnin lopetus kokonaan,
  2. siirtyminen kovempiin huumeisiin sekä
  3. mielenterveysongelmat.

Lehtosen opinnäytetyön yhteenvedossa todettiin, että nuorten päihteiden käytöllä ja mielenterveysongelmilla on selkeä yhteys toisiinsa.

Asiantuntijat totesivat, että nuorten mielenterveyden ongelmiin ei yhteiskunnan taholla puututa riittävän nopeasti tai niitä ei tunnisteta ajoissa.

Päihteiden käyttö voi pahimmillaan aiheuttaa syrjäytymistä ja tämä taas johtaa yhä vakavampiin mielenterveysongelmiin. On selvää, että päihde- ja mielenterveysongelmiin puuttuminen varhaisessa vaiheessa parantaa nuorten hyvinvointia ja mahdollistaa tulevaisuudessa toimivan ja terveen yhteiskunnan.

 

Ankkuripaikalla

Minna Salakari

projektipäällikkö